Regulamin

Regulamin rezerwacji wizyt w Kalendarzu Wizyt

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Usługodawca: Ewelina Stonawska Usługi Psychologiczne i Psychoterapeutyczne, NIP: 677 223 79 98, Regon: 122642095; z siedzibą w Krakowie: ul. Wójtowska 9/7, 30-020 Kraków.

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.terapiadlaciebie.pl.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt.

 5. Profesjonalista – korzystający z serwisu, będący psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym, coachem.

 6. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń, usług psychologicznych lub doradczych i coachingu.

 7. Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Placówce. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.

 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 9. Kalendarz Wizyt – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Profesjonalistę.

 10. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca umożliwia rezerwację terminu u Profesjonalistów.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet,

 2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

 1. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

 2. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie wizyty.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 5. Umówioną wizytę Użytkownik może odwołać telefonicznie u wybranego Profesjonalisty lub pod numerem telefonu +48 790-79-88-99 najpóźniej 24 godziny przed wizytą.

 6. Jeśli Użytkownik odwoła wizytę lub zmieni jej termin po przekroczeniu 24 godzin przed nią, to taka wizyta jest płatna – pełna stawka za daną wizytę. Podobnie, jeśli Użytkownik nie pojawi się na wizycie.

 7. Ceny znajdujące się w Terminarzu Wizyt wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 8. W przypadku Użytkowników będących w terapii inne warunki rezerwacji i anulowania terminów wizyt są dodatkowo omówione w kontrakcie terapeutycznym.

 9. Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 10. Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.