Polityka Prywatności

Informacje na temat danych osobowych użytkowników Formularza kontaktowego oraz Terminarza Rezerwacji Wizyt

Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników?

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca: Ewelina Stonawska Usługi Psychologiczne i Psychoterapeutyczne z siedzibą w Krakowie, ul. Wójtowska 9/7, 30-020 Kraków, NIP 677 223 79 98 prowadzący serwis internetowy pod adresem: https://www.terapiadlaciebie.pl.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Usługodawca przetwarza dane osobowe?

Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu przez Profesjonalistę.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Usługodawca przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Użytkownik serwisu może zarezerwować wizytę dla kogoś innego (np. członka rodziny czy znajomego), Usługodawca będzie przetwarzał dane osoby, która umówiła wizytę i dla której wizyta jest umawiana. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 • umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług.

Jaki zakres danych osobowych Usługodawca może zbierać podczas umawiania wizyty?

Podczas umawiania wizyty u wybranego Profesjonalisty Usługodawca może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i rodzaj wizyty.

W przypadku umawiania wizyty dla kogoś innego (np. członka rodziny czy znajomego), Usługodawca będzie przetwarzał dane osoby, która umówiła wizytę i dla której wizyta jest umawiana.

Czy Usługodawca przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

W przypadku zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty oraz zarezerwowania wybranego badania, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane temu Profesjonaliście, który świadczy swoje usługi.

Usługodawca może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy księgowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Usługodawca.

Usługodawca przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu.

Czy Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników (klientów) w celach marketingowych?

Nie. Usługodawca nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących klientami w celach marketingowych.

Jak długo Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe użytkowników?

Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Usługodawcy potwierdzenia, czy Usługodawca przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Usługodawca może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Usługodawcę.

Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Usługodawca przetwarzał te dane osobowe,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Usługodawca nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Usługodawca może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Usługodawcy (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Usługodawca ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Usługodawca, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Usługodawca. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Usługodawca przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy użytkownik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Usługodawca zabezpiecza dane osobowe?

Usługodawca dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • metody kryptograficzne.

W jaki sposób użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sprawie jego danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • przez formularz kontaktowy,
 • korespondencyjnie na adres siedziby
  Ewelina Stonawska Usługi Psychologiczne i Psychoterapeutyczne
  ul. Wójtowska 9/7, 30-020 Kraków